คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


แนะนำหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program


มหาวิทยาลัยเนชั่น


แนะนำหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program